• ویزای تحصیلی استرالیاتحصیل در مدارس استرالیا
  • تحصیل در استرالیا
  • اقامت تحصیلی استرالیا
  • ادامه تحصیل در استرالیا
  • تحصیل در مدارس استرالیا

دانشگاههای استرالیایی مورد تایید وزارت بهداشت ایرانآخرین لیست دانشگاههای استرالیایی مورد تایید وزارت بهداشت به شرح زیرمیباشد:

1. دانشگاه سيدني The University of Sydney
2. دانشگاه ولونگونگ The University of Wollongong
3. دانشگاه كوئينزلند The University of Queensland
4. دانشگاه آدلايد The University of Adelaide
5. دانشگاه نيوساتولز The University of New South Wales
6. دانشگاه ملبورن The University of Melbourn
7. دانشگاه تاسماني The University of Tasmania
8. دانشگاه وسترن استراليا The University of Western Australia
9. دانشگاه موناش The University of Monash University
10. چارلزاستوارت Charls Sturt University
11. دانشگاه QUT Queensland University of Technology
12. دانشگاه فليندرز Flinders University
13. دانشگاه نيوكاسل Newcastle University of
14. دانشگاه ملياستراليا Australian National University
15. كالج طب اورژانس استراليا Australian College for Emergency Medicine (ACEM)
16. دانشكده علوم بيولوژي وتكنولوژي دانشگاه مرداخ Murdoch
17. دانشگاه كرتن Curtin University of technology
18. دانشگاه تكنولوژي سيدني University of Technology Sydney (UTS)